KURUM DOSYA PLANI

KURUM DOSYA PLANI

Birimler

Konular

Genel Sekreterlik

 

 

 • Üniversite yönetim kurulu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite senatosu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite disiplin kurulu gündem ve kararların yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite gelen evrak kayıt ve havalesi
 • Üniversite giden evrak kayıt ve postası
 • Öğrenci ve personel konulu duyuruların  ve yazıların dışında kalan duyuru ve tanıtım yazışmalarının yapılması
 • Üniversitemiz araştırma merkezlerinin kuruluş ve bilgileri
 • Üniversitenin sivil savunma hizmetlerini yürütmek bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamak

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

 

 
 • İhale ve doğrudan temin işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Makine,teçhizat alımları,
 • Araç gereç ve malzeme temini.
 • Bütçe tasarılarının hazırlanması ve uygulanmasının izlenmesi
 • Nakit ve ödenek durumunu izlemek
 • Ek ödenek talebi
 • Vizeli ve geçici işçilerin maaşların hazırlanması ve ödenmesi
 • Tedavi yollukların hazırlanması ve Tahakkuka bağlanması
 • Geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması ve tahakkuka bağlanması
 • Tedavi giderleri
 • Kırtasiye ve demirbaş malzemelerine ait ayniyat işlemleri ve dağıtımı
 • Ulaşım hizmetlerindeki araçlarımızın sevk ve idaresini sağlamak,
 • Üniversitemiz kampüslerinde genel dış temizlik işlerini organize etmek,
 • Gerekli olması halinde birimler arası eşya vb. taşımaları yapmak.
 • Katma Bütçe ile BAP Koordinatörlüğü'nce alınan tüketim demirbaş malzemelerinin ayniyatlarının tutulması,
 • Yıl sonu icmallerinin Sayıştay'a bildirilmesi.
 • Güvenlik önlemlerinin sağlanması ve takibi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

 

 • Üniversite internet altyapısı ve yönetimi
 • Network ve sistem yönetimi hizmeti
 • Bilgisayar ve çevre birimleri donanımı bakım ve onarım hizmeti
 • Web teknolojileri, web tasarım hizmeti
 • Bilgisayar yazılım hizmeti (Üniversite otomasyan yazılımları)
 • Bilgisayar donanım ve yazılım danışmanlık hizmeti

Yapı İşleri ve Tek. Daire Başkanlığı 

 
 • Bina ve tesislerin tesisat işleri ve bunların keşifleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri
 • Yapım ve onarım işlemlerinin keşifleri ihale işlemleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri
 • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin etüd-projeleri, belediye ile ilgili imar-ruhsat işlemleri

Personel Daire Başkanlığı

 

  

 • Akademik ve idari atama
 • Kadro derece değişikliği
 • İdari ve adli soruşturma
 • Emeklilik işlemleri
 • Görevlendirme
 • Siciller (Akademik ve İdari)
 • İzinler (Senelik,Ücretsiz, Askerlik)
 • Terfiler (Akademik ve İdari)
 • Hizmet değerlendirmeleri (Sigorta ve Bağ kur)
 • Personel kimlik kartları
 • Doktora ve lisans değerlendirmeleri
 • İntibak işlemleri
 • Sağlık karnesi dağıtımı
 • Yurtdışı izin onayları
 • Pasaport işlemleri
 • Hizmet belgesi
 • Asalet onayları
 • Dosya alım ve gönderimi
 • Görev süresi uzatımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

 • Genelgeler, İstatistikler, Anketler
 • Disiplin işlemleri
 • Akademik takvim
 • Formasyon
 • Oryantasyon
 • Yönetmelikler
 • Bölüm ve program açılması
 • Öğretim süreleri
 • Bölümlerin yönetimi ile ilgili işlemler (Eğitim öğretim ile ilgili)
 • Ana bilim dalları ile ilgili işlemler (Eğitim öğretim ili ilgili)
 • Öğrenciler ile ilgili yazışmalar
 • Başarı oranları
 • Eğitim programları ile ilgili işlemler
 • Öğrenci sayılar
 • Öğrenci kimlik kartları
 • Kayıt dondurma
 • Ders muafiyeti
 • Öğrenci kontenjanları
 • Öğrenci kayıt kabul işlemleri
 • Yatay, Dikey geçiş işlemleri
 • Ön kayıt ve özel yetenek sınavı
 • Lisans üstü öğrenci kontenjanları
 • Soruşturmalar
 • Kaydı silinen öğrenciler
 • Lisans tamamlama
 • Burs
 • Askerlik tecil işlemleri
 • Mezuniyet ile ilgili işlemler

Bilimsel-Tek. Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Döner Sermaye 

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 

Sağlık  Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği

 

 

 • Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

 

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Ödenek gönderme belgesi düzenleyerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek,
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 • Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmeti yürütmek,
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,
 • Gelir ve alacakların ilgili mevzuata göre tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetin alınması, saklanması ve ilgililere verilmesi veya gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işlemlerini yürütmek,
 • Muhasebe Yetkilisi bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmak,
 • Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermek,
 • Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek.
 • Üniversitemizin 26 Harcama biriminin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci maddelerinde taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, devredilmesi, mal yönetim hesabının verilmesi için gerekli tüm belgelerini hazırlayıp Harcama Yetkililerine ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine göndermek,
 • Mezuniyet törenin de Öğretim Üyelerine ve Mezun Öğrencilere cübbe ve kep teslim etmek ve teslim almak,
 • Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 9 uncu fıkrası gereği Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini hazırlamak.
 • Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek,
 • İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak,
 • Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Taşınmaz malların kiraya verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Kiraya verilen taşınmaz malların kira bedelleri ve elektrik, su, doğalgaz gibi sarfiyatlarının tahsilatını ve takibini yapmak.